Adatkezelési Tájékoztató

Alulírott Szabó Alexandra egyéni vállalkozó (székhelye: 1102 Budapest Kőrösi Csoma Sándor út 15. 8/31; email: [love@loveproject.hu]; telefonszám: +36706335958; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) az általa a https://loveproject.hu/ oldalon (a „Honlap”) elérhetővé tett szolgáltatásokkal vagy azok tárgyában létrejött megbízási szerződésekkel (a „Szerződés”) összefüggésben, a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások – így különösen az (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info.tv.), továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének – betartásával a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint végzi.

1. Kapcsolatfelvétel

1.1. A Szerződés szerinti megrendelő (a „Megrendelő”) és egyéb érdeklődő a Honlapon elérhető ’kapcsolat’ menüpont alatt, valamint az egyes aloldalakon található ’lépj velem kapcsolatba’ űrlapon kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az Adatkezelővel, mely során meg kell adnia bizonyos adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Honlapon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével, egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes és egyéb adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám*;
 • melyik szolgáltatás érdekli.
 • üzenet

1.2. A Megrendelőnek és egyéb érdeklődőnek lehetősége van kapcsolatfelvételt kezdeményezni az Adatkezelő központi email címén, az love@loveproject.hu email címre küldött üzenetben, mely elérhető a Honlap ’kapcsolat és kontakt’ menüpontja alatt is. Az Adatkezelő a beérkező e-mailekből azonosítható személyes és egyéb adatokat rögzíti és kezeli annak érdekében, hogy az érdeklődő számára tájékoztatást nyújtson, a Megrendelő és egyéb érdeklődő észrevételeit az Adatkezelő szolgáltatásaival, Honlapjával, adatkezelési tevékenységével kapcsolatban rögzítse, és azokat érdemi módon kezelje és megválaszolja. A beérkező e-mailek alapján például, de nem kizárólag, az alábbi adatok kezelése történhet: 

 • név, 
 • e-mail cím, 
 • telefonszám, 
 • a szolgáltatás, amely felől a Megrendelő és egyéb érdeklődő érdeklődik, 
 • a levélváltások üzenettartalma, 
 • a Megrendelő és egyéb érdeklődő által megküldött / csatolt dokumentumok.

1.3. A Megrendelőnek és egyéb érdeklődőnek lehetősége van kapcsolatfelvételt kezdeményezni az Adatkezelővel a Honlap ’kontakt’ menüpontja alatt közzétett telefonszámain is. Adatkezelő csak abban az esetben valósít meg adatkezelést, amennyiben Megrendelővel és egyéb érdeklődővel az első beszélgetésen túl is folytatódik az interakció akár telefonon (pld. visszahívás) akár emailben (pld. további információk megküldése szükséges emailben). Amennyiben Adatkezelő adatkezelést valósít meg, Megrendelő és egyéb érdeklődő részéről a következő személyes és egyéb adatok megadása szükséges:

 • név
 • email cím
 • telefonszám.

2. A kezelt személyes adatok köre 

2.1. Az Adatkezelő a Megrendelő és egyéb érdeklődő kapcsolatfelvétel során – a Megrendelő és egyéb érdeklődő által önként rendelkezésre bocsátott és – begyűjtött alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá a számlázási adatok (név, lakcím, adóazonosító jel).

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

3.1. A Honlapon az árajánlatkéréshez megadott személyes adatok kezelése a Megrendelő és egyéb érdeklődő önkéntes hozzájárulásával, a jelen Tájékoztató ismeretében történik. Az 1. és 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja ajánlatkéréskor a Megrendelő és az egyéb érdeklődő önkéntes hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elfogadásával a Szerződés a felek között létrejön, a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja megváltozik, az adatkezelés onnantól a Szerződés teljesítéséhez szükséges. Ennek alapján az 1. és 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a Szerződés létrejöttét követően a felek szerződéses kötelezettségének teljesítése.

3.2. Az adatkezelés célja a felek közötti kapcsolattartás, továbbá a Szerződés megkötése, teljesítése és a felek közötti elszámolás.

3.3. Amennyiben a Megrendelő az árajánlatot nem fogadja el vagy egyéb okból a Szerződés a felek között nem jön létre, a Megrendelő és egyéb érdeklődő által az ajánlatkéréshez megküldött személyes adatok, a szerződéskötés meghiúsulásának időpontjában törlésre kerülnek. Ha a Szerződés a felek között létrejön, az 1. pontban megjelölt személyes adatok közül a számlázási adatok kivételével valamennyi személyes adat törlésre kerül a Szerződés teljesítésével. A Megrendelő számlázási adatai az Adatkezelőt terhelő okirat és bizonylatmegőrzési kötelezettség(1) elteltével törlésre kerülnek.

3.4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tehát az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen 3. pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Megrendelő és egyéb érdekelt kifejezett kérésére – ide nem értve a szerződéskötés tényéből keletkező, a hatályos jogszabályok szerint kötelezően kezelendő és megőrzendő adatokat – haladéktalanul törlésre kerülnek.

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 179.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján

4. Feliratkozás hírlevélre

4.1. A Honlapon a Megrendelőnek és egyéb érdeklődőnek lehetősége van külön erre rendszeresített űrlapon kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Az Adatkezelő kizárólag üzleti tartalmú hírleveleket küld. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes és egyéb adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • vezetéknév*;
 • keresztnév*;
 • e-mail cím*.

4.2. A Honlapnak a Hírlevél feliratkozás űrlapja automatikusan rögzíti a Megrendelő és egyéb érdeklődő feliratkozásának dátumát és időpontját, valamint azok IP címét, amelyről a feliratkozást végrehajtották a feliratkozás visszakereshetőségének és bizonyíthatóságának biztosítása érdekében. Az Adatkezelő az IP címeket azonosítás és profilalkotás céljára nem használja fel.

4.3. Az Adatkezelő mindaddig kezeli a Megrendelő és egyéb érdeklődő 4.1. szerinti adatait, amíg a Megrendelő és egyéb érdeklődő nem vonja vissza a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

5.1. A Megrendelők és egyéb érdeklődő által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és vagy annak esetleges munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

5.2. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, kivéve a törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetét. Ilyen esetben az Adatkezelő a hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

6. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

6.1. A Megrendelőt és egyéb érdeklődőt (együttesen és külön-külön: érintett) megilleti a (i) tájékoztatáshoz való jog, (ii) hozzáféréshez való jog, (iii) helyesbítéshez való jog, (iv) törléshez való jog, az (v) elfeledtetéshez való jog, (vi) adatkezelés korlátozásához való jog, (vii) adathordozhatósághoz való jog, (viii) tiltakozáshoz való jog, a (ix) jogosultság arra, hogy a Megrendelőre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya és a (x) jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő a Megrendelő és egyéb érdeklődő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára az adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát díjmentesen a kérelmező rendelkezésére bocsátja. A kérelmező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, a kérelmező kérelmére megadni a tájékoztatást. A kérelmező a tájékoztatás és/vagy hozzáférés iránti kérelmét a fejlécben meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Helyesbítéshez való jog

A Megrendelő és egyéb érdeklődő kérelmezheti az Adatkezelőnél (a fejlécben meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Az Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Törléshez és elfeledéshez való jog

A Megrendelő és egyéb érdeklődő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Megrendelő és egyéb érdekelt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

A Megrendelő és egyéb érdekelt abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.4. Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7. Adatbiztonsági intézkedések

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és folyamatosan megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága), az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

7.3. A Megrendelő és egyéb érdekelt elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon vagy egyéb online felületeken való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Megrendelőnél és egyéb érdeklődőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Megrendelő és egyéb érdeklődő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

7.4. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

8.1. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

8.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a „NAIH”) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

8.3. Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

8.4. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

8.5. A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Megrendelő, amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult az Adatkezelő általi adatkezeléssel összefüggésben panaszt benyújtani Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +3613911400; fax: +3613911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu).

9.2. A Megrendelő és egyéb érdekelt jogosult továbbá jogai megsértése esetén bírósághoz fordulni és pert indítani – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt az Adatkezelő általi adatkezeléssel összefüggésben.

9.3. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelést, így a jelen Tájékoztatást is módosítsa, melyre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre módosul, vagy ha jogszabály azt kötelezően előírja. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az adatkezelés módosítását is magába foglaló Tájékoztatót az Adatkezelő legkésőbb annak hatálybalépésének napjával Honlapján közzéteszi.